Generalforsamling September 2019

29. august 2019

Indkaldelse til generalforsamling

Ordinær Generalforsamling
26.september 2019 kl.19.00 på varmeværket

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftager
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Tilmelding til Generalforsamling påkrævet ved:
Tlf. 86391920 eller mail: info@kolindfjernvarme.dk
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Ønsker man at anvende fuldmagt skal der anføres, forbrugernummer, adresse, dato
og underskrift.
Regnskab kan ses på hjemmeside eller afhentes på værket fra den 12.september